Pirkimo-pardavimo taisyklės

1.Bendrosios nuostatos

1.1.Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.anksti.lt (toliau – „El. parduotuvė"), kaip pirkėjo (toliau – „Pirkėjas“) ir VšĮ „Anksti.lt“, kaip pardavėjo (toliau – „Pardavėjas“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2.Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. 

 

2.Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1.Pirkimo ir pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis“) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs savo vardą, pavardę ir pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti Užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.2.Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria vienai, kelioms ar visoms šiose Taisyklėse nurodytoms nuostatoms, jis įsipareigoja nepateikti užsakymo.

2.3.Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

2.4.Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu el. pašto adresu bus siunčiama informacija, susijusi su užsakymo vykdymu ir pristatymu. 

 

3.Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1.Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos Sutarties, išskyrus šiame skyriuje nurodytas išimtis, apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos. Pirkėjo teisė atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos Sutarties netaikoma atvejais, kai įsigyjama:

3.1.1.garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir jei Pirkėjas pažeidė prekės pakuotės apsaugas;

3.1.2.knygų, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių;

3.1.3.kosmetikos, parfumerijos, buitinės chemijos ir higienos prekių;

3.1.4.apatinių drabužių;

3.1.5.prekių, kurios buvo pagamintos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas (pagal užsakymą);

3.1.6.maisto prekių, jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudotis terminas;

3.1.7.prekių, kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų savybes, įskaitant greit gendančius produktus ir produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs;

3.1.8.kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos respublikos įstatymus.

3.2.Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą bei priimti užsakytas prekes.

3.3.Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekės per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento. Per ši terminą Pirkėjui mokėjimo neatlikus arba atskiru elektroniniu laišku nepranešus apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties.

3.4.Jeigu dėl klaidos ar techninių sutrikimų mokėjimas nebuvo atliktas užsakymo sudarymo ar pristatymo metu, tačiau prekės yra pristatytos, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjui ir sumokėti už įsigytas prekes per 3 darbo dienas.

3.5.Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui. 

 

4.Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis bei pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.2.Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo terminuotam laikui blokuoti Pirkėjo galimybes naudotis el. parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3.Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs.

4.4.Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas, kurios yra skelbiamos viešai el. parduotuvės svetainėje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 

4.5.Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos Sutarties, jei baigėsi Sutartyje nurodytų prekių atsargos.

 

5.Prekių pristatymas

5.1.Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (siuntų pristatymo įmonė). Pristatymo būdą pasirenka Pirkėjas prekių užsakymo metu. Pristatymą apmoka Pirkėjas. Atskirais, Pardavėjo nurodytais, atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

5.2.Lietuvos teritorijoje Pardavėjas įsipareigoja pristatyti sandėlyje turimas prekes Pirkėjui ne vėliau kaip perkalendorines dienas nuo apmokėjimo gavimo dienos, jeigu su Pirkėju nėra sutarta kitaip.

5.3.Užsienyje (už Lietuvos teritorijos ribų) Pardavėjas įsipareigoje pristatyti sandėlyje turimas prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo apmokėjimo gavimo dienos. Jeigu Pardavėjas Sutarties sudarymo momentu neturi Pirkėjo užsakytų prekių ir Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo nurodytu ilgesniu pristatymo terminu, Pardavėjas įsipareigoja nutraukti Sutartį ir grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.

5.4.Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymą į siuntų terminalą (paštomatą), jis įsipareigoja siuntą atsiimti peršimo apie siuntos pristatymą gavimo. Jeigu Pirkėjas neatsiima prekės per nurodytą terminą, prekė grąžinama Pardavėjui ir Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties. 

5.5.Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymą asmeniškai, prekių įteikimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti prekės būklę – įvertinti, ar nėra išoriškai matomų pakuotės pažeidimų.

5.6.Pirkėjus pasirašius važtaraštyje ar siuntos priėmimo lape, yra laikoma, kad prekė yra perduota Pirkėjui.

5.7.Pastebėjęs pakuotės pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar siuntos priėmimo lape. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar priėmimo lape be pastabų, laikoma, kad Pirkėjas pretenzijų dėl prekės kokybės neturi.

 

6.Prekių grąžinimas

6.1.Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

6.2.Pirkėjas, įsigijęs prekę el. parduotuvėje, turi teisę ją grąžinti, apie tai pranešęs Pardavėjui raštu arba elektroniniu paštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo momento.

6.3.Grąžinama prekė privalo būti originalioje pakuotėje, visiškai atitikti pardavimo metu buvusią komplektaciją.

6.4.Kokybiška prekė privalo būti nepakeistos būsenos, nesugadinta, švari, be naudojimo ar valymo žymių, tinkamai įpakuota.

6.5.Prekės grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl Pardavėjo klaidos ar dėl netinkamos prekės kokybės.

6.6.Visoms el. parduotuvėje parduodamoms prekėms nustatomas 14 dienų garantinis laikotarpis, išskyrus atvejus, kai atskiroms prekių kategorijoms (pvz. elektros prietaisams) yra taikomas ilgesnis gamintojo suteiktas garantinis laikotarpis.

6.7.Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, Pirkėjas kiekvienu konkrečiu atveju nukreipiamas į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

6.8.Per garantinį laikotarpį paaiškėjus, kad prekė turi trūkumų ar defektų, Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę Pardavėjui. Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir pašalinti prekės trūkumus arba pakeisti analogiška preke arba atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti sumokėtus pinigus.

 

7.Atsakomybė

7.1.Pardavėjas yra atsakingas už parduodamų prekių kokybę, tikslų užsakymo įvykdymą bei užsakymo pristatymą Pirkėjui per suderintą terminą.

7.2.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

7.3.Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to kilusius padarinius, įskaitant prekių pristatymo vėlavimą.

7.4.Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus el. parduotuvės sistemoje.

7.5.Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas buvo nukreiptas į juos per el. parduotuvės interneto puslapyje pateiktas nuorodas.

7.6.Jei dėl Pirkėjo ar Pardavo kaltės kitai Sutarties šaliai padaroma žala, kaltininkas privalo atlyginti kitai šaliai atsiradusius nuostolius. 

 

8.Baigiamosios nuostatos

8.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjui registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2.Pirkėjas visus pranešimus ir/ar klausimus siunčia elektroniu paštu inf. 

 

8.3.Visi nesutarimai, susiję su Sutarties vykdymu, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Rašyk
Skambink